OMI VIỆT NAM::Ai tín: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Lựu, thân mẫu của Linh mục Phanxicô Xaviê Phạm Đức Trị, OMI. (đang giúp mục vụ tại Pháp).

Ai tín: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Lựu, thân mẫu của Linh mục Phanxicô Xaviê Phạm Đức Trị, OMI. (đang giúp mục vụ tại Pháp).


Về đầu trang